Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 1. Opties moeten binnen een maand na uitgifte worden bevestigd.
 2. Opties voor seizoen 2018/2019 worden vanaf 1 juni 2018 uitgegeven
 3. Opties, die genomen worden met een aanvangstermijn korter dan een maand, dienen direct bevestigd te worden. Door bevestiging wordt de reservering definitief.
 4. Voor ingebruikname heeft de gebruiker er zich van vergewist dat de in gebruik te nemen ruimte (inclusief eventueel overeengekomen extra diensten) geschikt is voor de bestemming waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan
 5. Bij annulering na bevestiging wordt de gehele overeengekomen som in rekening gebracht
 6. Bij gebruik bepaalt de directeur van Muziekhuis Utrecht of en wanneer een beheerder noodzakelijk is
 7. Gebruiker kan gebruik maken van de aanwezige techniek in de studio’s, indien beschikbaar (zie technisch fiche op de website) op basis van de op de website genoemde prijs. De bediening van de techniek in de zaal geschiedt uitsluitend door de technicus van Muziekhuis Utrecht, tegen de op de website genoemde kosten
 8. Gebruik van foyer en kleedkamer (douche aanwezig) is toegestaan na overleg met de directeur van Muziekhuis Utrecht
 9. Geen enkel voorwerp toebehorend aan Muziekhuis Utrecht (zoals stoelen, lessenaars, geluidsapparatuur, instrumenten) mag het gebouw verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Muziekhuis Utrecht
 10. Het gebruik van vuur, gastoestellen, chemicaliën en giftige stoffen is niet toegestaan.
 11. Binnen het gebouw geldt in alle ruimtes een rookverbod.
 12. Gebruiker is bekend met de Algemene Bezoekersvoorwaarden van Muziekhuis Utrecht
 13. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle bij zijn/haar groep/ensemble behorende overige personen, met inachtneming van alle daarbij behorende zaken zoals vermeld in de Algemene Bezoekersvoorwaarden.

Het maximale toegestane aantal in Muziekhuis Utrecht op enig moment aanwezige personen is 120 inclusief het aantal uitvoerenden en productiemedewerkers. Het maximale toegestane aantal in een van de studio’s van Muziekhuis Utrecht op enig moment aanwezige personen is 40 inclusief het aantal uitvoerenden en productiemedewerkers

 


ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

1.0 Algemeen

1.1   Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Muziekhuis Utrecht (hierna te noemen “M.U.”) en een bezoeker van M.U. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder Bezoeker (hierna te noemen: “de Bezoeker”) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met M.U. sluit ter zake van het bijwonen van een door M.U. dan wel door een derde in het gebouw van M.U. (hierna: “het Gebouw”, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe M.U. op enigerlei wijze gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door M.U., te organiseren evenement. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkenen direct of indirect een overeenkomst met M.U. heeft gesloten.

 

1.2   M.U. zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. M.U. spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen.

 

2.0 Verblijf in het Gebouw

2.1   Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen zich te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van M.U. gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van M.U. de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs of gebruikersvergoeding geldend kan maken.

 

2.2   Het is de Bezoeker onder mee verboden:

 1. aan derden in het gebouw goederen en schriftelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen
 2. (huis)dieren het Gebouw in te brengen
 3. naar het oordeel van een functionaris van M.U. gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren
 4. drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken

 

2.3   Binnen het gebouw geldt in alle ruimtes een rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan dit voorschrift inzake het roken te houden. De beheerder van het gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw te ontzeggen,  zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs of gebruikersvergoeding geldend kan maken.

 

2.4   In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van M.U. inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs of gebruikersvergoeding geldend kan maken.

 

2.5   M.U. behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken (dit in overleg met de organisator van het evenement c.q. de gebruiker van een ruimte van Muziekhuis Utrecht). De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

 

 

3.0 Aansprakelijkheid van Muziekhuis Utrecht

3.1   Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

 

3.2   M.U. is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van M.U. en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen M.U. verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van M.U. wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door M.U. ingeschakelde personen en gebruikers van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van M.U. gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen
 3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen M.U. en de Bezoeker betrekking heeft
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers

 

3.3   M.U. is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van M.U. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van M.U. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien - , die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van M.U. c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.

 

4.0 Reclame / klachten

4.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen M.U. en de Bezoeker dienen de directie van M.U. binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door M.U. niet in behandeling genomen.

 

4.2   Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door M.U. te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting die betrekking hebben op wijzigingen zoals:

 1. Annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum.
 2. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen M.U. en de Bezoeker betrekking heeft
 3. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest
 4. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht
 5. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaats vindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimtes van het gebouw

 

5.0 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

5.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en M.U. is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en M.U. voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.